Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước