TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Phong
Ông Đặng Phong

Chức vụ: Giám đốc

(0235) 3859649
0985 404440
phongd@quangnam.gov.vn
2 Trần Quốc Tuấn
Ông Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

(0235) 3812176
0905 568 727
tuantq7@quangnam.gov.vn
3 Phan Thị Thanh Thảo
Bà Phan Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Phó Giám đốc

(0235)3859540
0982 001 639
thaoptt@quangnam.gov.vn
4 Phan Luật
Ông Phan Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

(0235) 33852542
0905 626 656
luatp@quangnam.gov.vn
5 Võ Lê Hoàng Tiếng
Ông Võ Lê Hoàng Tiếng

Chức vụ: Phó phòng

(0235) 33852542 tiengvlh@quangnam.gov.vn
6 Nguyễn Trọng Quý
Ông Nguyễn Trọng Quý

Chức vụ: Phó phòng

(0235) 33852542
0905 471 982
quynt@quangnam.gov.vn
7 Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: Chuyên Viên

(0235) 33852542
0937 276 767
ngant@quangnam.gov.vn
8 Nguyễn Thị Hồng Vân
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chuyên viên

(0235) 33852542 vannth@quangnam.gov.vn
9 Đỗ Thị Hoài Thương
Bà Đỗ Thị Hoài Thương

Chức vụ: Chuyên viên

(0235) 33852542 thuongdth@quangnam.gov.vn
10 Lê Thị Diệu Ni
Bà Lê Thị Diệu Ni

Chức vụ: Chuyên viên

(0235) 33852542 niltd@quangnam.gov.vn
11 Võ Minh Nhật Phương
Ông Võ Minh Nhật Phương

Chức vụ: Chuyên viên

(0235)3852542 phuongvmn@quangnam.gov.vn
12 Phạm Trịnh Thị Thủy Tiên
Bà Phạm Trịnh Thị Thủy Tiên

Chức vụ: Chuyên viên

(0235)3852542 tienpttt@quangnam.gov.vn
13 Phan Thị Cẩm Văn
Bà Phan Thị Cẩm Văn

Chức vụ: Trưởng phòng

(0235)3852544
0905 978 068
vanptc@quangnam.gov.vn
14 Mai Xuân Vân
Ông Mai Xuân Vân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

(0235) 3852544 vanmx@quangnam.gov.vn
15 Huỳnh Thị Hiền
Bà Huỳnh Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

(0235) 3852544
0905 080 727
hienht@quangnam.gov.vn
16 Dương Thị Hồng Anh
Bà Dương Thị Hồng Anh

Chức vụ: Chuyên Viên

(0235) 3852544 anhdth@quangnam.gov.vn
17 Bùi Thái Bình
Ông Bùi Thái Bình

Chức vụ: Chuyên Viên

(0235) 3852544 binhbt@quangnam.gov.vn
18 Trần Thị Lâm Tuyền
Bà Trần Thị Lâm Tuyền

Chức vụ: Chuyên viên

(0235) 3852544 tuyenttl@quangnam.gov.vn
19 Vũ Lương Thảo Nhi
Bà Vũ Lương Thảo Nhi

Chức vụ: Chuyên viên

(0235) 3852544 nhivlt@quangnam.gov.vn
20 Dương Thị Mỹ Hạnh
Bà Dương Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

(0235) 3852544 hanhdtm@quangnam.gov.vn
21 Trần Đăng Thắng
Ông Trần Đăng Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

(0235)3852547
0983 153 011
thangtd@quangnam.gov.vn
22 Trương Thị Bích Chi
Bà Trương Thị Bích Chi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

(0235)3852547
0989 541 155
chittb@quangnam.gov.vn
23 Võ Thành Văn
Ông Võ Thành Văn

Chức vụ: Phó phòng

(0235)3852547 vanvt@quangnam.gov.vn
24 Dương Quốc Chiến
Ông Dương Quốc Chiến

Chức vụ: Chuyên Viên

(0235)3852548
0905 403 047
chiendq@quangnam.gov.vn
25 Nguyễn Thanh Vũ
Ông Nguyễn Thanh Vũ

Chức vụ: 

(0235)3852547 vunt7@quangnam.gov.vn