Tìm kiếm

Tìm thấy 14 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 2021
2 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. 2019
3 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2121 tại tỉnh Quảng Nam 2016
4 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2016 2016
5 Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 2015
6 Công văn số 1556/STC-NS ngày 20/7/2015 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 2015
7 Hướng dẫn một số nội dung về báo cáo kết quả nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 2015
8 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 2013
9 Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 2013
10 Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 2012
11 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015 2012
12 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp Ngân sách. 2004
13 Thông tư số 59/2003/TT-BTC ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 2003
14 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 2003