Tìm kiếm

Tìm thấy 20 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai thực hiện dự toán Quý I năm 2024 2024
2 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý IV năm 2023 2023
3 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2023 2023
4 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2023 2023
5 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 2023
6 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 2022
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021
8 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 2021
9 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021 2021
10 Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I/2020 2020
11 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020
12 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng 9 tháng đầu năm 2020 2020
13 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2019 2019
14 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chỉ ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019
15 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019
16 Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 2019
17 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018 2018
18 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018 2018
19 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2018 2018
20 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2017 2017