Tìm kiếm

Tìm thấy 12 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021 2021
2 Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 2020
3 công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Nam 2019
4 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 tỉnh Quảng Nam 2018
5 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 2017
6 Công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 2016
7 Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 2015
8 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 2014
9 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 2013
10 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 2012
11 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 2011
12 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 2010