Tìm kiếm

Tìm thấy 7 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2024 2024
2 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023 2023
3 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022 2022
4 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2021 2021
5 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2020 2020
6 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2019 2019
7 Công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 2018