Tìm kiếm

Tìm thấy 12 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2023 của Sở Tài chính Quảng Nam 2023
2 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2023 của Sở Tài chính Quảng Nam 2023
3 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
4 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
5 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
6 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
7 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2020 của Sở Tài chính Quảng Nam 2020
8 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2019
9 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2019
10 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài chính Quảng Nam 2018
11 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài chính Quảng Nam 2018
12 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2018 của Sở Tài chính Quảng Nam 2018