Tìm kiếm

Tìm thấy 109 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2023 2023
2 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2023 của Sở Tài chính Quảng Nam 2023
3 Báo cáo ngân sách Nhà nước năm 2023 dành cho công dân (Dự toán trình HĐND tỉnh) 2023
4 BÁO CÁO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 DÀNH CHO CÔNG DÂN (Dự toán đã được HĐND tỉnh quyết định) 2023
5 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2023 của Sở Tài chính Quảng Nam 2023
6 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Quảng Nam 2023
7 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 2023
8 Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của tỉnh Quảng Nam 2023
9 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023 2023
10 Công bố công khai quyết toán ngân sách - Năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
11 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2020 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 31/3/2022) 2022
12 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
13 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
14 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
15 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2022 của Sở Tài chính Quảng Nam 2022
16 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2022
17 Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của Chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022
18 báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của Chính quyền địa phương năm 2022 2022
19 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 2022
20 Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Quảng Nam 2022
21 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022 2022
22 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vay, trả nợ hằng năm của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021. 2021
23 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 31/3/2021) 2021
24 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 30/6/2021) 2021
25 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 30/9/2021). 2021
26 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 2021
27 Quyết định về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021 2021
28 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Quảng Nam 2021
29 báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 6 tháng đầu năm và cả năm 2021 2021
30 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021
31 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 2021
32 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2021 2021
33 Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 2021
34 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2021 2021
35 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam và các kiến nghị còn lại từ năm 2017 trở về trước 2020
36 Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam và các kiến nghị còn lại từ năm 2017 trở về trước (số liệu đến 30/6/2020). 2020
37 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2020 dành cho công dân (dự toán HĐND tỉnh Quyết định) 2020
38 Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2020 dành cho công dân (dự toán trình HĐND) 2020
39 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020
40 Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 2020
41 Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I/2020 2020
42 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020
43 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng 9 tháng đầu năm 2020 2020
44 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 tỉnh Quảng Nam 2020
45 Công khai Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm 2020 2020
46 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2020 2020
47 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2020 của Sở Tài chính Quảng Nam 2020
48 Báo cáo vay lại vốn vay ODA,vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ năm 2020 2020
49 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2020
50 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2019
51 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2019
52 Công bố công khai dự toán ngân sách ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2019
53 Báo cáo tình hình nợ vay của địa phương 6 tháng đâu năm 2019 2019
54 Báo cáo tình hình vay và trả nợ của địa phương năm 2019 2019
55 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2019 2019
56 Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chỉ ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019
57 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 2019
58 Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 2019
59 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019
60 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2019 2019
61 công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Nam 2019
62 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 2019
63 Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2020. 2019
64 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài chính Quảng Nam 2018
65 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài chính Quảng Nam 2018
66 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2018 của Sở Tài chính Quảng Nam 2018
67 Công bố công khai dự toán ngân sách ngân sách năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2018
68 Báo báo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2018 2018
69 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 tỉnh Quảng Nam 2018
70 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018 2018
71 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018 2018
72 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2018 2018
73 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018
74 Công khai ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 2018
75 Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài chính Quảng Nam 2017
76 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 2017
77 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương kỳ 1/2017 (tính từ 01/01/2017 đến 30/6/2017) 2017
78 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2017 2017
79 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 2017
80 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2017 2017
81 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 2017
82 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2121 tại tỉnh Quảng Nam 2016
83 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2016 2016
84 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương kỳ 1/2016 (tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016) 2016
85 Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2016 2016
86 Công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 2016
87 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 2016
88 Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 2015
89 Công văn số 1556/STC-NS ngày 20/7/2015 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 2015
90 Hướng dẫn một số nội dung về báo cáo kết quả nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2016 2015
91 Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 2015
92 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 2015
93 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 2014
94 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 2014
95 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 2013
96 Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 2013
97 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 2013
98 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 2013
99 Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/06/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 2012
100 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015 2012
101 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 2012
102 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 2012
103 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 2011
104 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 2011
105 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 2010
106 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 2010
107 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp Ngân sách. 2004
108 Thông tư số 59/2003/TT-BTC ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 2003
109 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 2003