Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Hệ thống Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách là hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được triển khai nhằm hỗ trợ các đơn vị/tổ chức có nhu cầu cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến đến Sở Tài Chính. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

1. Đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

3. Đăng ký mã số ĐVQHNS cho dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

4. Đăng ký mã số dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện đầu tư

5. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư

6. Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

25/01/2016 | 12:00 AM
Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách gồm: Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; Ban quản lý dự án đầu tư được giao quản lý dự án đầu tư có tư cách pháp nhân, được phép đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước ghi trong Quyết định thành lập hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Các đơn vị được hỗ trợ n