Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

Trên cơ sở xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2022 của các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính, ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 71/STC-GCS ngày 10/01/2023 ; Sở Xây dựng có thông báo công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trong các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý IV năm 2022 

Thông báo số 05/TB-SXD; Phụ Lục TB số 05

Tin liên quan