Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

Trên cơ sở xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý III năm 2022 của các cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng, trên cơ sở ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 2880/STC-GCS ngày 26/10/2022 và Cục thuế tỉnh tại Công văn số 8356/CTQNA-NVDTPC ngày 25/10/2022; Sở Xây dựng có thông báo công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trong các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý III năm 2022.
Thông báo số 144/TB-SXD ngày 31/10/2022; Phụ lục kèm theo TB 144.

Tin liên quan