Thông báo giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

Trên cơ sở xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 của các cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính và ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 851/STC-GCS ngày 12/4/2022; Sở Xây dựng có Thông báo 28/TB-SXD ngày 14/4/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
Giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022

Tin liên quan