Thông báo giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

Trên cơ sở xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 được cung cấp bởi các cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 104/STC-GCS ngày 14/01/2022.

Sở Xây dựng có Thông báo số 03/TB-SXD ngày 14/01/2022 về việc Thông báo Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. là tài liệu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, áp dụng trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông báo giá VLXD Quý IV năm 2021: File 1; File 2

Tin liên quan