6 nguyên tắc trong phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

.
(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tuyệt đối không để bị động trong điều hành ngân sách nhà nước
Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách năm 2022
Đã phân bổ hơn 96,7% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
6 nguyên tắc trong phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Internet.
Dự thảo Nghị quyết này quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Dự thảo Nghị quyết quy định 6 nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Theo đó, nguyên tắc thứ nhất là việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải đảm bảo góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 của cả nước, cũng như từng bộ, cơ quan trung ương và từng địa phương; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng (giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; y tế;...) và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo khó khăn.

Hai là, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022 - 2024, kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 -2030) của cả nước.

Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ lệ chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ba là, phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Bốn là, tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra; đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế.

Năm là, đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể của các bộ, cơ quan trung ương; ưu tiên mức phân bổ kinh phí cho khối các cơ quan Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Sáu là, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuân thủ thêm một số nguyên tắc gồm: tiêu chí dân số là tiêu chí chính chia theo bốn vùng; kết hợp các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù từng địa phương.

Trong đó, phân vùng dân số cụ thể gồm: vùng đặc biệt khó khăn; vùng khó khăn; vùng đô thị; vùng khác còn lại bao gồm dân số các đơn vị hành chính xã thuộc khu vực còn lại.

Định mức phân bổ của ngân sách địa phương được xây dựng cho 13 lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương đã ban hành đến ngày 31/5/2021.

Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước (không bao gồm chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tính theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức năm 2022 đảm bảo không thấp hơn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước và chi thường xuyên năm 2021.

Số hỗ trợ cân đối chi ngân sách địa phương này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được chủ động bố trí cơ cấu chi ngân sách địa phương năm 2022 theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển.

Tin liên quan