Bản tin chính sách tài chính kỳ 19

.

Sửa đổi, bổ sung về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm. Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau:

- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (quy định cũ tối đa 50 triệu đồng) (trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

-  Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn (quy định cũ tối đa 100 triệu đồng).

Về chính sách tín dụng khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án.

Nghị định cũng bổ sung quy định doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án. Tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và các tài sản khác làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng theo quy định của pháp luật./.

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2021.

Nội dung hỗ trợ, gồm: đầu tư nâng cấp, cải tạo, nâng cao chất lượng điều trị cho Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh; Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh (hỗ trợ hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, áp dụng từ tháng 9/2018); thành lập Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý tại cộng đồng; Xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tại cộng đồng.

Trong đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tại cộng đồng với 05 mô hình, gồm: Hỗ trợ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn xây dựng mô hình điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng; Hỗ trợ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn xây dựng mô hình giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma tuý; Hỗ trợ phường Thanh Hà, thành phố Hội An; thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My xây dựng và nhân rộng mô hình dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Định mức kinh phí hỗ trợ năm đầu tiên 50 triệu đồng/mô hình; mỗi năm tiếp theo là 30.000.000 đồng/mô hình; lộ trình thực hiện từ năm 2018 - 2021. Mục tiêu đến năm 2021 giảm 10 - 15% tỷ lệ tái nghiện./.

Nam Trà My: 10 tỷ đồng thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phân bổ cho UBND huyện Nam Trà My 10 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2017 chuyển sang năm 2018 theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện.

Được biết, Nam Trà My là một trong số địa phương được UBND tỉnh đánh giá đã tổ chức thực hiện rất tốt và đạt khối lượng cao về việc triển khai hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn huyện năm 2017. Năm qua, huyện đã triển khai thực hiện chính sách đến 639 hộ dân, chiếm 41% số hộ đã được tiếp cận chính sách trên địa bàn tỉnh; đã giải ngân 29, 463 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 85% KH vốn và chiếm 36% vốn thực hiện chính sách toàn tỉnh./.

Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nq 14/2018 không quá 500 triệu đồng/dự án

Theo nội dung quyết định số 2716/QD-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo NQ số 14/2018/NQ-HDND ngày 19/7/2018 của HDND tỉnh Quảng Nam được quy định như sau:

-         Dự án do cấp tỉnh thực hiện: Tối đa 500 triệu đồng/dự án

-         Dự án do cấp huyện thực hiện: Tối đa 400 triệu đồng/dự án

-         Dự án do cấp xã thực hiện: Tối đa 300 triệu đồng/dự án

Trong đó, mức chi xây dựng và quản lý Dự án không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án./.

Tin liên quan