Bản tin Chính sách tài chính kỳ 18

.

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo Nghị định này, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết (nhà xưởng, bến bãi …). Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

- Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng.

- Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Để được hưởng ưu đãi, các bên liên kết phải đảm bảo một số điều kiện như: Phù hợp với quy hoạch; Có Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm; Thời gian liên kết tối thiểu 03 năm hoặc 05 năm.

Nghị định này ban hành ngày 5/7/2018, có hiệu lực từ ngày 20/8/2018.

UBND tỉnh vừa thống nhất cấp cho huyện Tiên Phước 10 tỷ đồng thực hiện Đề án Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện chịu trách nhiệm xác định các nội dung cần đầu tư theo thứ tự ưu tiên, lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả sớm, mang tính lan tỏa nhanh để triển khai thực hiện; cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, huy động đóng góp của nhân dân để đảm bảo triển khai theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án đã được phê duyệt; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát UBND huyện Tiên Phước thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả; đồng thời theo dõi kế hoạch bố trí nguồn vốn của huyện Tiên Phước để thực thiện Đề án trước khi tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt.

Các xã thuộc vùng khó khăn được cấp 25 triệu đồng/năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng ntm, đtvm

Từ ngày 1/8/2018, mức chi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo NQ số 11/2018/NQ-HĐND. Theo đó:

-  Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 và cập nhật theo quy định hiện hành (nếu có): 25.000.000 đồng/năm/xã.

- Đối với các xã còn lại: 20.000.000 đồng/năm/xã.

 Mức chi đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:

-  Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và cập nhật theo quy định hiện hành (nếu có): 10.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

-  Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 8.000.000 đồng /năm/khu dân cư.

-  Đối với khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ dân trở lên, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm so với mức quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều này: 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Cũng theo NQ này, kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lồng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này./.

Hỗ trợ tối đa 17 triệu đồng/hộ nghèo khi tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Theo NQ số: 14/2018/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 19/7/2018, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo sẽ được hỗ trợ như sau:

- Hộ nghèo: Tối đa 20 triệu đồng/hộ;

- Hộ cận nghèo không vượt quá 85% mức hỗ trợ tối đa của hộ nghèo: Tối đa 17 triệu đồng/hộ;

- Hộ mới thoát nghèo không vượt quá 70% mức hỗ trợ tối đa của hộ nghèo: Tối đa 14 triệu đồng/hộ (hộ mới thoát nghèo được công nhận thoát nghèo không quá 36 tháng tính đến thời điểm hỗ trợ).

- Tùy thuộc điều kiện, nội dung đăng ký tham gia dự án của từng hộ, mỗi hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được hỗ trợ từ 1 đến 3 lần trong giai đoạn 2018-2020 và có thể nhận đăng ký nhiều nội dung hỗ trợ như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản nhưng không vượt quá số tiền tối đa quy định cho từng đối tượng theo quy định./.

Tin liên quan