Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 04/6/2024, Sở Tài chính có Thông báo số 1779/TB-STC về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, với các nội dung cụ thể như sau:

 KẾT QUẢ

LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

        Căn cứ Thông báo số 1647/TB-STC ngày 23/5/2024 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ngày 29/5/2024 Sở Tài chính lập Biên bản đóng thầu ngày 28/5/2024, Biên bản đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của 01 tổ chức đủ điều kiện (có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố): Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - địa chỉ số 108 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại 0235.6338777. Không có tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ.

          I. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

TT

NỘI DUNG

Điểm tối đa theo quy định

Điểm đơn vị tự chấm

Điểm tổ đánh giá chấm

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

23

23

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

22

22

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

45

43

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

5

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

5

5

 

Tổng số điểm (I+II+III+IV+V)

100

100

98

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

         II. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

         Trên cơ sở kết quả chấm điểm tại Khoản I trên, Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam có số điểm đánh giá là 98 điểm, đủ điều kiện hồ sơ theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

        Sở Tài chính thống nhất lựa chọn và thông báo Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam trúng thầu, đến Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, số 102 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ để tiến hành các thủ tục thương thảo hợp đồng bán đấu giá tài sản là xe ô tô của Sở Tài chính và thông tin cho các tổ chức nộp hồ sơ xét chọn tổ chức đấu giá tài sản được biết.

         Trân trọng thông báo./.

Thông báo số 1779/TB-STC

 

Tin liên quan