Giải ngân gần 60 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công

áo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư công nguồn NSNN tháng 01, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2024 cho biết, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 29/2/2024 là 59.998,1 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch (đạt 9,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2023 đạt 6,55% kế hoạch và đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Gần 50% bộ, ngành chưa phân bổ kế hoạch vốn 2024

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 657.349 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 225.000 tỷ đồng, vốn NSĐP là 432.349 tỷ đồng). Trong đó, tổng số kế hoạch bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác là 92.900 tỷ đồng và dự án, nhiệm vụ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 27.220 tỷ đồng.