Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sờ xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý III năm 2023 của các cơ quan chuyên môn, ƯBND các huyện, thị xã, thành phố (theo cac Phụ lục đỉnh kèm) và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính; trên cơ sở ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 3353/STC-GCS ngày 11/10/2023; Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 83/TB-SXD ngày 13/7/2023 công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trong các công trình đầu tu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý III năm 2023 và Thông báo số 88/TB-SXD ngày 07/11/2023 Điều chỉnh nội dung giá vật liệu xây dựng tại điểm mỏ trên địa bàn huyện Quế Sơn (đá xây dựng) tại Phụ lục II Thông báo số 83/TB-SXD ngày 12/10/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thông báo số 88/TB-SXD

Thông báo số 83/TB-SXD

Giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2023

Tin liên quan