Tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 02 tháng cuối năm 2023

Ngày 21/11, UBND tỉnh có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 02 tháng cuối năm 2023.