NSNN đảm bảo cho các nhiệm vụ chi an sinh xã hội

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, thanh tra kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng kế hoạch đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.