Quy định mới về xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định 114/QĐ-TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ, trong đó quy định xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.