Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sờ xem xét thông tin giá vật liệu xây dựng quý II năm 2023 của các cơ quan chuyên môn, ƯBND các huyện, thị xã, thành phố (theo Phụ lục I đỉnh kèm) và các đon vị sản xuất, kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng được tiếp nhận tại Sở Xây dựng, Sở Tài chính; trên cơ sở ý kiến phối hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 2248/STC-GCS ngày 12/7/2023; Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 55/TB-SXD ngày 13/7/2023 công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu sử dụng trong các công trình đầu tu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý II năm 2023.

 

Tin liên quan