Phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

1. Phạm vi:

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm:

- Mua sắm trang thiết bị y tế;

- Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế;

- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế:

3.1. Chủ đầu tư đối với dự án hoặc Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên xác định giá gói thầu theo một trong các phương pháp sau đây:

a) Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp (gọi chung là nhà cung cấp): (i) Chủ đầu tư/Bên mời thầu đăng tải yêu cầu báo giá theo mẫu kèm theo Thông tư, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Chủ đầu tư/Bên mời thầu hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (http://dmec.moh.gov.vn) trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành công; (ii) Trường hợp Chủ đầu tư/Bên mời thầu xác định được trên thị trường Việt Nam chỉ có 01 hoặc 02 nhà cung cấp thì được phép gửi trực tiếp yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp; (iii) Nhà cung cấp gửi lại báo giá theo mẫu kèm theo Thông tư.

b) Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn): khoảng thời gian tham khảo không quá 120 ngày trở về trước tính từ ngày trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

c) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá.

3.2. Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp còn lại.

3.3. Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu theo quy định nêu trên trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn.

4. Hiệu lực thi hành của Thông tư:

Thông tư 14/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023

5. Xử lý chuyển tiếp:

5.1. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 01/7/2023 thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

5.2. Đối với các gói thầu mà Chủ đầu tư đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt, người có thẩm quyền quyết định việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã trình hoặc yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng lại giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này.

Tin liên quan