Nhiều địa phương quyết tâm hoàn thành giải ngân đầu tư công từ nguồn vốn ODA

Tính đến 27/6/2023, kết quả giải ngân vốn nước ngoài 06 tháng đầu năm 2023 (tính đến ngày 27/6/2023) của các địa phương vẫn thấp, chỉ đạt 7,6% kế hoạch vốn năm 2023 được giao; mới có 8/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%, 13/50 địa phương chưa giải ngân vốn NSTW cấp phát bổ sung có mục tiêu cho NSĐP. Tuy vậy, tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết giải ngân đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài, nhiều địa phương bày tỏ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vay nước ngoài được giao trong năm 2023.