Kỷ yếu

.

STT

Hình ảnh

Thông tin

1

Họ tên: Nguyễn Đức Hải
Ngày sinh: 29/07/1961
Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: (1997-2000)

2

Họ tên: Phan Văn Chín
Ngày sinh: 08/05/1961
Chức vụ: Giám đốc
Nhiệm kỳ: (7/2013 - 10/2020)

Tin liên quan