Các phòng thuộc Sở

Sỏ Tài chính

1. Phòng Quản lý ngân sách

 

a) Trình UBND tỉnh các dự thảo

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính;

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam và theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính ngân sách;

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

d) Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hằng năm báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định;

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và dự toán ngân sách các địa phương.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và các địa phương thuộc tỉnh; yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của nhà nước;

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn quận, huyện; quyết toán thu, chi ngân sách quận, huyện; thẩm định hoặc duyệt và thông báo kết quả thẩm định quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc khối Đảng, an ninh - quốc phòng và các địa phương theo quy định;

Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hằng năm của tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

đ) Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh;

i) Tham mưu UBND tỉnh cấp ủy thác và theo dõi việc quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay các đối tượng theo chủ trương của tỉnh.

k) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện;

l) Thẩm định xử lý các trường hợp hoàn trả tiền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật NSNN;

m) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

n) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

o) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

p) Triển khai và vận hành Hệ thống thông tin quản lý tài chính và ngân sách (TABMIS) được phân công đảm bảo đúng quy trình hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp:

 

Có nhiệm vụ tham mưu đề xuất Giám đốc Sở về việc

a) Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính ngân sách đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và xã hội khác[1] (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị HCSN);

b) Tham gia với phòng QLNS các dự thảo trình UBND tỉnh

- Chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam;

- Một số nội dung về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt đối với các cơ quan, đơn vị HCSN tỉnh quản lý;

d) Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước

- Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kiểm tra, tổng hợp, phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh;

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc tỉnh quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc tỉnh quản lý; yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của nhà nước;

- Kiểm tra báo cáo quyết toán và thông báo kết quả quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh theo quy định;

- Tổng hợp quyết toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc tỉnh quản lý làm cơ sở tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách tỉnh.

đ) Quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho các đơn vị tỉnh thuộc nguồn thu ngân sách tỉnh. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hạch toán ngân sách đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình quyết toán viện trợ năm của chủ dự án viện trợ là đơn vị dự toán cấp I thuộc UBND tỉnh;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật;

h) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách tại các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc tỉnh quản lý báo cáo UBND tỉnh;

i) Quản lý các quỹ tài chính nhà nước đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ Bảo trì đường bộ, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển khoa học công nghệ, Quỹ phòng chống thiên tai...) và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định:

- Phối hợp xây dựng Đề án, các văn bản về thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ cho các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của quỹ định kỳ theo chế độ quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng các nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ, các tổ chức tài chính nhà nước,…) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định.

k) Xây dựng các đề án phí, lệ phí để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định của pháp lệnh phí và lệ phí.

l) Tham mưu thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định.

m) Thực hiện phân hệ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách - kho bạc (TABMIS) theo quy định của Bộ Tài chính.

Tin liên quan