Thông báo lịch và địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-STC ngày 04/5/2015 của Sở Tài chính ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân Sở Tài chính; Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam thông báo lịch tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính cụ thể như sau:

I. Lịch tiếp công dân:

1. Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ:

Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Tiếp công dân, Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; nếu lịch tiếp trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp sau đó. Trường hợp Giám đốc bận công việc thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

2. Bộ phận thường trực tiếp công dân:

Cán bộ, công chức Thanh tra Sở Tài chính thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức Thanh tra đảm nhiệm tiếp công dân, lập Sổ theo dõi việc tiếp công dân; tiếp nhận, trình, xử lý thông tin, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định.

3. Thời gian:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

II. Địa điểm:

Địa điểm tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Tài chính, số 102 đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0235.3852.548

Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức, đơn vị và công dân biết./.

Tin liên quan