Giám đốc Sở qua các thời kỳ

.

Nguyễn Đức Hải 

(1997-2000 )

Nguyễn Ngọc Quang

 (2001-2002)

Lê Phước Thanh 

(2003-2006)

Trần Đình Tùng

(2007-2/2013)

Phan Văn Chín

 (3/2013 -10/2020)

Đặng Phong 

(Từ 11/2021)

Tin liên quan