Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
 
Search

Chi tiết tin

Chính sách mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, ngày 23/3/2017 hướng dẫn quy chế lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, ngày 23/3/2017 hướng dẫn quy chế lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Theo đó, Nghị định 31/2017/NĐ-CP quy định: Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương. Hằng năm, Ủy ban nhân dân lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương trình Hội đồng nhân dân để tham khảo khi xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương. Nội dung kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 17, Điều 43 của Luật ngân sách nhà nước và nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương theo quy định tại Điều 52 Luật đầu tư công.

Về lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương, Nghị định  31/2017/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân các cấp hằng năm lập dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi ngân sách địa phương. Trong đó, dự toán chi ngân sách địa phương bao gồm: Chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách địa phương cấp dưới; chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên chi tiết; Chi trả nợ lãi vay; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách; Chi chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo phân bổ ngân sách địa phương được lập dựa trên  dự toán ngân sách địa phương sao cho phân bổ đủ vốn và kinh phí để thu hồi các khoản đã ứng trước, phân bổ đúng mục tiêu cho các khoản bổ sung và phân bổ vốn đầu tư phát triển phải tuân thủ pháp luật đầu đầu tư công và xây dựng.

Cũng tại quy định của Nghị định  31/2017/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân vào năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách định mức phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương, chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện,  tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã và trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách địa phương.

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương được lập dựa trên báo cáo quyết toán ngân sách cấp dưới với các nội dung: quyết toán thu ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương; quyết toán chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và báo cáo quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Về thẩm tra báo cáo, Nghị định 31/2017/NĐ-CP quy định: Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổ chức thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ xem xét và quyết định đối với: dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương; báo cáo phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách địa phương.

Hội đồng nhân dân sẽ tổ chức thảo luận các Báo cáo của Ủy ban nhân dân. Căn cứ vào báo cáo của Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quyết định: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính 05 năm địa phương trước ngày 10/12 năm hiện hành; Dự toán thu ngân sách nhà nước và dự toán thu, chi ngân sách địa phương chậm nhất 12 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

Nghị 31/2017/NĐ-CP quy định lập dự toán, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 10/5/2017 và bãi bỏ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP.

Nguồn tin: Phan Thị Cẩm Văn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


Thư viện video

Liên kết web

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3811077 Email: stcquangnam@mof.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập